chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN
 

招商银行(600036)最新分红派现增发融资配股

 

查询最新分红融资数据(输入股票代码):

分红融资☆ ◇600036 招商银行 更新日期:2024-06-22◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募资派现】【2.分红】【3.配股预案】【4.已实施配股】 【5.增发预案】【6.已实施增发】【7.可转债发行与上市】 【1.募资派现】 ┌────────────┬────────┬────────────┬────────┐ │首发股数(万股) │150000 │首发募资总额(万) │1095000.00 │ ├────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │已实施配股次数 │2 │配股募资总额(万) │4528861.95 │ ├────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │已实施增发次数 │0 │增发募资总额(万) │--- │ ├────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │已实施股权激励和授予次数│0 │激励和授予募资总额(万) │0.00 │ ├────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │派现次数 │22 │派现总额(万) │30012588.14 │ ├────────────┼────────┴────────────┴────────┤ │募资与派现总额比 │0.19 │ └────────────┴──────────────────────────────┘ 【2.分红】 分红年度 分红方案 方案进度 股权登记日 除权派息日 每股收益(元) 加权ROE(%) ───────────────────────────────────────────── 2023-12-31 10派19.72元(含税) 董事会预案 --- --- 5.63 16.22 2023-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 2.93 8.78 2022-12-31 10派17.38元(含税) 实施方案 2023-07-12 2023-07-13 5.26 17.06 2022-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 2.67 9.04 2021-12-31 10派15.22元(含税) 实施方案 2022-07-14 2022-07-15 4.61 16.96 2021-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 2.35 9.03 2020-12-31 10派12.53元(含税) 实施方案 2021-07-12 2021-07-13 3.79 15.73 2020-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 1.97 8.47 2019-12-31 10派12元(含税) 实施方案 2020-07-09 2020-07-10 3.62 16.84 2019-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 2.01 9.74 2018-12-31 10派9.4元(含税) 实施方案 2019-07-11 2019-07-12 3.13 16.57 2018-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 1.77 9.81 2017-12-31 10派8.4元(含税) 实施方案 2018-07-11 2018-07-12 2.78 16.54 2017-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 1.56 9.56 2016-12-31 10派7.4元(含税) 实施方案 2017-06-13 2017-06-14 2.46 16.27 2016-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 1.40 9.54 2015-12-31 10派6.9元(含税) 实施方案 2016-07-12 2016-07-13 2.29 17.09 2015-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 1.31 10.20 2014-12-31 10派6.7元(含税) 实施方案 2015-07-02 2015-07-03 2.22 19.28 2014-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 1.21 10.75 2013-12-31 10派6.2元(含税) 实施方案 2014-07-10 2014-07-11 2.30 23.12 2013-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 1.22 25.46 2012-12-31 10派6.3元(含税) 实施方案 2013-06-07 2013-06-13 2.10 24.78 2012-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 1.08 13.50 2011-12-31 10派4.2元(含税) 实施方案 2012-06-06 2012-06-07 1.67 24.17 2011-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 0.86 13.31 2010-12-31 10派2.9元(含税) 实施方案 2011-06-09 2011-06-10 1.23 21.75 2010-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 0.65 23.91 2009-12-31 10派2.1元(含税) 实施方案 2010-06-30 2010-07-01 0.95 21.18 2009-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 0.56 10.08 2008-12-31 10送3股派1元(含税 实施方案 2009-07-02 2009-07-03 1.43 27.41 ) 2008-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 0.90 --- 2007-12-31 10派2.8元(含税) 实施方案 2008-07-25 2008-07-28 1.04 --- 2007-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 0.42 --- 2006-12-31 10派1.20元(含税) 实施方案 2007-07-03 2007-07-04 0.48 --- 2006-07-20 10派1.8元(含税) 实施方案 2006-09-20 2006-09-21 --- --- 2006-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 0.23 --- 2005-12-31 10派0.8元(含税) 实施方案 2006-06-15 2006-06-16 0.38 --- 2005-12-19 10转增0.8589股 实施方案 2006-02-23 2006-02-24 --- --- 2005-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 0.21 9.78 2004-12-31 10转增5股派1.1元( 实施方案 2005-06-17 2005-06-20 0.46 16.10 含税) 2004-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 0.25 --- 2003-12-31 10转增2股派0.92元 实施方案 2004-05-10 2004-05-11 0.39 --- (含税) 2003-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 0.19 --- 2002-12-31 10派1.2元(含税) 实施方案 2003-07-15 2003-07-16 0.30 --- 2002-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 0.16 --- ───────────────────────────────────────────── 【3.配股预案】 暂无数据 【4.已实施配股】 公告日期 配股比例(10股) 配股价格(元) 实际配股数量(万股) 股权登记日 除权基准日 ───────────────────────────────────────────── 2013-08-23 1.74 9.29 296281.35 2013-08-27 2013-09-05 2010-03-02 1.30 8.85 200724.09 2010-03-04 2010-03-15 ───────────────────────────────────────────── 【5.增发预案】 ┌────────┬────────────┬────────┬────────────┐ │公告日期 │2015-04-13 │方案进度 │已终止 │ ├────────┼────────────┼────────┼────────────┤ │发行规模(万股) │45696.88 │预计募资金额(万)│600000.00 │ ├────────┼────────────┴────────┴────────────┤ │发行对象 │招商银行股份有限公司员工持股计划 │ ├────────┼──────────────────────────────────┤ │定价方式 │发行价格不低于定价基准日(2015年4月11日)前20个交易日本公司股票交易 │ │ │均价的90%,即为13.80元/股。利润分配实施后,调整为13.13元/股 │ └────────┴──────────────────────────────────┘ 【6.已实施增发】 暂无数据 【7.可转债发行与上市】 ┌────────┬────────────┬────────┬────────────┐ │债券发行起始日 │2004-11-10 │债券发行终止日 │2004-11-10 │ ├────────┼────────────┼────────┼────────────┤ │债券代码 │110036 │债券简称 │招行转债 │ ├────────┼────────────┼────────┼────────────┤ │计划发行总量(亿)│65.00 │实际发行总量(亿)│65.00 │ ├────────┼────────────┼────────┼────────────┤ │实际募资金额(亿)│64.35 │发行期限(年) │5.00 │ ├────────┼────────────┼────────┼────────────┤ │上市日期 │2004-11-29 │停止交易日 │2009-11-17 │ ├────────┼────────────┼────────┼────────────┤ │转股开始日 │2005-05-10 │转股终止日 │2009-11-10 │ ├────────┼────────────┼────────┼────────────┤ │初始转股价格(元)│9.34 │债券到期日 │2009-11-10 │ └────────┴────────────┴────────┴────────────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486