chaguwang.cn-查股网.中国
查股网.CN
 

贵绳股份(600992)最新分红派现增发融资配股

 

查询最新分红融资数据(输入股票代码):

分红融资☆ ◇600992 贵绳股份 更新日期:2024-06-22◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.募资派现】【2.分红】【3.配股预案】【4.已实施配股】 【5.增发预案】【6.已实施增发】【7.可转债发行与上市】 【1.募资派现】 ┌────────────┬────────┬────────────┬────────┐ │首发股数(万股) │7000 │首发募资总额(万) │51800.00 │ ├────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │已实施配股次数 │0 │配股募资总额(万) │--- │ ├────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │已实施增发次数 │1 │增发募资总额(万) │46010.40 │ ├────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │已实施股权激励和授予次数│0 │激励和授予募资总额(万) │0.00 │ ├────────────┼────────┼────────────┼────────┤ │派现次数 │19 │派现总额(万) │21857.49 │ ├────────────┼────────┴────────────┴────────┤ │募资与派现总额比 │4.47 │ └────────────┴──────────────────────────────┘ 【2.分红】 分红年度 分红方案 方案进度 股权登记日 除权派息日 每股收益(元) 加权ROE(%) ───────────────────────────────────────────── 2023-12-31 10派0.42元(含税) 实施方案 2024-06-26 2024-06-27 0.14 2.28 2023-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 0.05 0.81 2022-12-31 10派0.29元(含税) 实施方案 2023-06-26 2023-06-27 0.09 1.56 2022-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 0.03 0.57 2021-12-31 10派0.38元(含税) 实施方案 2022-06-24 2022-06-27 0.13 2.14 2021-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 0.06 0.98 2020-12-31 10派0.37元(含税) 实施方案 2021-06-24 2021-06-25 0.12 2.11 2020-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 0.05 0.89 2019-12-31 10派0.36元(含税) 实施方案 2020-07-23 2020-07-24 0.12 2.08 2019-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 0.05 0.90 2018-12-31 10派0.3元(含税) 实施方案 2019-06-20 2019-06-21 0.10 1.85 2018-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 0.05 0.84 2017-12-31 10派0.3元(含税) 实施方案 2018-06-21 2018-06-22 0.09 1.62 2017-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 0.04 0.70 2016-12-31 10派0.3元(含税) 实施方案 2017-06-20 2017-06-21 0.09 1.56 2016-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 0.03 0.62 2015-12-31 10派0.3元(含税) 实施方案 2016-06-21 2016-06-22 0.07 1.37 2015-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 0.04 0.65 2014-12-31 10派0.3元(含税) 实施方案 2015-06-19 2015-06-23 0.08 1.53 2014-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 0.04 0.77 2013-12-31 10派0.3元(含税) 实施方案 2014-06-17 2014-06-18 0.12 2.31 2013-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 0.05 0.98 2012-12-31 10派0.5元(含税) 实施方案 2013-06-14 2013-06-17 0.10 1.91 2012-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 0.04 0.86 2011-12-31 10派0.8元(含税) 实施方案 2012-06-04 2012-06-05 0.16 3.06 2011-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 0.08 1.55 2010-12-31 10派0.6元(含税) 实施方案 2011-06-20 2011-06-21 0.19 3.76 2010-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 0.08 1.58 2009-12-31 10派0.6元(含税) 实施方案 2010-05-14 2010-05-17 0.18 3.62 2009-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 0.08 1.67 2008-12-31 10派0.6元(含税) 实施方案 2009-05-13 2009-05-14 0.20 4.19 2008-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 0.13 --- 2007-12-31 10派0.6元(含税) 实施方案 2008-04-29 2008-04-30 0.28 --- 2007-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 0.13 --- 2006-12-31 不分配不转增 股东大会预案 --- --- 0.28 --- 2006-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 0.14 --- 2005-12-31 10派2.2元(含税) 实施方案 2006-05-10 2006-05-11 0.26 --- 2005-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 0.14 3.10 2004-12-31 10派2元(含税) 实施方案 2005-05-25 2005-05-26 0.26 7.94 2004-06-30 不分配不转增 董事会预案 --- --- 0.13 5.64 ───────────────────────────────────────────── 【3.配股预案】 暂无数据 【4.已实施配股】 暂无数据 【5.增发预案】 暂无数据 【6.已实施增发】 增发日期 发行方式 发行价 发行总量(万股) 增发上市日 ───────────────────────────────────────────── 2013-12-05 非公开发行 5.700 8072.00 2013-12-16 ───────────────────────────────────────────── 【7.可转债发行与上市】 暂无数据 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486